ข้อมูลทั่วไป
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
      48 มาตรฐานบริการสาธารณะ
      สำนักงานทะเบียนพานิชย์
      วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลในระยะ ๓ ปี
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
         คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      คณะกรรมการชุมชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองการศึกษาฯ
         การดำเนินงานของเทศบาล
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
         ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แบบฟอร์มต่างๆ
      ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
      คู่มือสำหรับประชาชน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการสังคม
      กองวิชาการและแผนงาน
         กฏและระเบียบต่างๆ
      กฎหมายเทศบาล
      กฎหมายหลัก
      กฎหมายด้านการเงินการคลัง
      กฎหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฎหมายด้านอื่นๆ
         สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
         กองทุนหลักประกันสุขภาพ
      แบบการเสนอเขียนของบประมาณสนับสนุนของกองทุนเทศบาล
      บทความประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
      โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
      ระเบียบกองทุน
      รายชื่อคณะกรรมการกองทุน
      ภาพกิจกรรม
      ติดต่อกับกองทุน
       ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 5 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 


นายปราโมทย์  แก้ววิเชียร
นายกเทศมนตรี
สายด่วนนายก
081-6472999,
081-668168

..............................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
  


นายวิจิตร  ประกอบสุข
ปลัดเทศบาลตำบล
โพธิ์ประทับช้าง

 
 
 

 
 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

   โพธิ์ประทับช้างน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 


  
 
 
 
  
ประกาศสอบราคาปรับปรุงศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ   [ 18/3/2559 14:37:24 ]
ประกาศสอบราคาถนนวังจิก-วังเทโพ ม.8 ต.วังจิก   [ 18/3/2559 14:20:56 ]
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ   [ 18/3/2559 14:08:34 ]
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายวังจิก-วังเทโพ ม.8 ต.ไผ่ท่าโพ   [ 18/3/2559 14:06:14 ]
เปิดเผยราคากลางก่อส้างรางระบายน้ำบ้านนางสุรัตน์ บัวดี ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ   [ 2/3/2559 17:49:40 ]
เปิดเผยราคากลางก่อส้างท่อระบายน้ำบ้านนางเสน่ห์ บัวดี ม.5 ต.ไผ่ท่าโพ   [ 2/3/2559 17:48:05 ]
เปิดเผยราคากลางก่อส้างรางระบายน้ำบ้านนางทองม้วน กล่อมดง ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ   [ 2/3/2559 17:46:20 ]
     
 
  
        
 
 
 
งานแข่งขันเรือยาว
งานบูชาสมเด็จพระเจ้าเสือ
ประเพณีลอยกระทง "ประทีปนาวา บูชาพระราชาแห่งสงฆ์"
แห่เทียน "พุทธบูชา 57 ถวายเทียน 9 วัด"
การแข่งขันมวยไทย "ศึกเทิดพระเกียรติพระเจ้าเสือ พระบิดาแห่งมวยไทย"
     
 
 
 
 [ 9/10/2553 20:09:15 ] ด่วนที่สุด_มท0809.6ว2067_แจ้างรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน_รุ่นที่23-24
 [ 9/10/2553 20:08:53 ] ด่วนที่สุด_มท0809.6ว2066_แจ้งรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น_
 [ 9/10/2553 20:08:32 ] ด่วนที่สุด_มท0809.4ว2071_การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2554_งบเงินอุดหนุน_เงินอุดหนุนเฉพาะก
 [ 9/10/2553 20:08:11 ] ด่วนที่สุด_มท0809.4ว2064_รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาค่
 [ 8/6/2553 10:38:11 ] เลื่อนข้าราชการ คำสั่งที่ 279-2553.
 
 
 
 
 [ 20/7/2552 9:25:31 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 20/7/2552 9:20:35 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 20/7/2552 9:15:33 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 20/7/2552 9:14:36 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 20/7/2552 9:13:49 ] สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 [ 20/7/2552 9:12:58 ] การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าสร้างมาตราฐานการปฎิบัติราชการขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 27/3/2552 12:31:05 ] ระบบจำแนกตำแหน่งและคำตอบแทนใหม่
 
 
 

 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 664 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่]
Pages 1 2
24-สค.-15 ตอบ 1028/อ่าน 21393
ห้ามเข้า 15676 การแก้ไขปัญหาน้ำของคลองสูบน้ำไฟฟ้า 25-เมย.-15 ตอบ 0/อ่าน 4
ห้ามเข้า 659 การค้นหางานด้วยคีย์วิร์ด 28-พย.-14 ตอบ 0/อ่าน 113
ห้ามเข้า 627 ขอเสนอโครงการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญสำหรับ SML หมู่บ้าน,ธุรกิจส่วนตัว 25-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 457
ห้ามเข้า 603 หน้าที่ของเทศบาล 24-สค.-11 ตอบ 0/อ่าน 490
ห้ามเข้า 549 “ปัญหา ความรับผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 24-สค.-11 ตอบ 0/อ่าน 183
 
 
 
 
 
 
 
 

โทร: 056-689076  แฟกซ์:  056-689076  Email : admin@pptc.go.th
Copyright 2011.pptc.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.