ข้อมูลทั่วไป
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
      48 มาตรฐานบริการสาธารณะ
      วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลในระยะ ๓ ปี
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
         คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      คณะกรรมการชุมชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองการศึกษาฯ
         การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
      แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
         ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แบบฟอร์มต่างๆ
      ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
      คู่มือสำหรับประชาชน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการสังคม
      กองวิชาการและแผนงาน
         กฏและระเบียบต่างๆ
      กฎหมายเทศบาล
      กฎหมายหลัก
      กฎหมายด้านการเงินการคลัง
      กฎหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฎหมายด้านอื่นๆ
         สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
         กองทุนหลักประกันสุขภาพ
      แบบการเสนอเขียนของบประมาณสนับสนุนของกองทุนเทศบาล
      บทความประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
      โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
      ระเบียบกองทุน
      รายชื่อคณะกรรมการกองทุน
      ภาพกิจกรรม
      ติดต่อกับกองทุน
       ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 


นายปราโมทย์  แก้ววิเชียร
นายกเทศมนตรี
สายด่วนนายก
081-6472999

..............................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
  


นายวิจิตร  ประกอบสุข
ปลัดเทศบาลตำบล
โพธิ์ประทับช้าง

081-7401289

 
 
 

 
 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

   สังคมเข้มแข็ง ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล การศึกษาก้าวไกล ร่วมใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


  
 
 
 
  
เผยแพร่ราคากลางปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียฯ   [ 28/3/2560 11:34:08 ]
ประกาศราคากลางปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนฯ   [ 28/3/2560 11:31:24 ]
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถังกรองตะกอนประปา   [ 16/2/2560 16:06:28 ]
เปิดเผยราคากลางถนนคอนกรีตบ้านนางสาวสมทรง   [ 16/2/2560 16:04:38 ]
เปิดเผยราคากลางถนนคอนกรีตบ้านนายสุรชัย   [ 16/2/2560 16:03:17 ]
เปิดเผยราคากลางถนนคอนกรีตบ้านนายสายันต์   [ 16/2/2560 16:01:25 ]
ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายหน้าวัดวังเทโพหมู่3วังจิก   [ 16/2/2560 15:59:53 ]
     
 
  
        
 
 
 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี
9 มกราคม59 วันเด็กแห่งชาติ
พิธีบวงสรวงดวงพระวิญาณสมเด็จพระเจ้าเสือ2558
ฉีดพ่นกำจัดลูกน้ำยุงลาย
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558
     
 
 
 
 [ 9/10/2553 20:09:15 ] ด่วนที่สุด_มท0809.6ว2067_แจ้างรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน_รุ่นที่23-24
 [ 9/10/2553 20:08:53 ] ด่วนที่สุด_มท0809.6ว2066_แจ้งรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น_
 [ 9/10/2553 20:08:32 ] ด่วนที่สุด_มท0809.4ว2071_การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2554_งบเงินอุดหนุน_เงินอุดหนุนเฉพาะก
 [ 9/10/2553 20:08:11 ] ด่วนที่สุด_มท0809.4ว2064_รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาค่
 [ 8/6/2553 10:38:11 ] เลื่อนข้าราชการ คำสั่งที่ 279-2553.
 
 
 
 
 [ 20/7/2552 9:25:31 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 20/7/2552 9:20:35 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 20/7/2552 9:15:33 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 20/7/2552 9:14:36 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 20/7/2552 9:13:49 ] สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 [ 20/7/2552 9:12:58 ] การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าสร้างมาตราฐานการปฎิบัติราชการขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 27/3/2552 12:31:05 ] ระบบจำแนกตำแหน่งและคำตอบแทนใหม่
 
 
 

 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 664 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่]
Pages 1 2
24-สค.-15 ตอบ 1028/อ่าน 21965
ห้ามเข้า 15676 การแก้ไขปัญหาน้ำของคลองสูบน้ำไฟฟ้า 25-เมย.-15 ตอบ 0/อ่าน 129
ห้ามเข้า 659 การค้นหางานด้วยคีย์วิร์ด 28-พย.-14 ตอบ 0/อ่าน 154
ห้ามเข้า 627 ขอเสนอโครงการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญสำหรับ SML หมู่บ้าน,ธุรกิจส่วนตัว 25-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 493
ห้ามเข้า 603 หน้าที่ของเทศบาล 24-สค.-11 ตอบ 0/อ่าน 527
ห้ามเข้า 549 “ปัญหา ความรับผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 24-สค.-11 ตอบ 0/อ่าน 183
 
 
 
 
 
 
 
 

โทร: 056-689076  แฟกซ์:  056-689076  Email : admin@pptc.go.th
Copyright 2011.pptc.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.