ข้อมูลทั่วไป
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
      48 มาตรฐานบริการสาธารณะ
      สำนักงานทะเบียนพานิชย์
      วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลในระยะ ๓ ปี
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
         คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      คณะกรรมการชุมชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองการศึกษาฯ
         การดำเนินงานของเทศบาล
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
         ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการสังคม
      กองวิชาการและแผนงาน
         กฏและระเบียบต่างๆ
      กฎหมายเทศบาล
      กฎหมายหลัก
      กฎหมายด้านการเงินการคลัง
      กฎหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฎหมายด้านอื่นๆ
         สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
         กองทุนหลักประกันสุขภาพ
      บทความประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
      โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
      ระเบียบกองทุน
      รายชื่อคณะกรรมการกองทุน
      ภาพกิจกรรม
      ติดต่อกับกองทุน
       ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 


นายปราโมทย์  แก้ววิเชียร
นายกเทศมนตรี
สายด่วนนายก
081-6472999,
081-668168

..............................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
  


นายวิจิตร  ประกอบสุข
ปลัดเทศบาลตำบล
โพธิ์ประทับช้าง

 
 
 

 
 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

   โพธิ์ประทับช้างน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

  
 
 
  
วิธีลดภาวะโลกร้อน   [ 25/7/2557 15:01:11 ]
การคัดแยกขยะ   [ 25/7/2557 14:46:36 ]
วิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ   [ 25/7/2557 14:36:57 ]
E-BOOK กรมปกครองส่วนท้องถิ่น   [ 28/6/2555 13:48:02 ]
สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง   [ 1/6/2554 10:44:19 ]
ประมูล   [ 22/11/2553 15:35:38 ]
ประชาสัมพันธ์   [ 20/9/2553 14:09:33 ]
     
 
  
        
 
 
 
30-31 ธันวาคม 56 พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าเสือ
งานป้องกัน-ช่วยเคลื่อนย้ายศพช่วงน้ำท่วม
งานป้องกัน-ภาพเหตุการณ์บรรเทาสาธารณะภัย
งานป้องกัน-บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
งานป้องกัน-ซ้อมดับเพลิง
     
 
 
 
 [ 9/10/2553 20:09:15 ] ด่วนที่สุด_มท0809.6ว2067_แจ้างรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน_รุ่นที่23-24
 [ 9/10/2553 20:08:53 ] ด่วนที่สุด_มท0809.6ว2066_แจ้งรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น_
 [ 9/10/2553 20:08:32 ] ด่วนที่สุด_มท0809.4ว2071_การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2554_งบเงินอุดหนุน_เงินอุดหนุนเฉพาะก
 [ 9/10/2553 20:08:11 ] ด่วนที่สุด_มท0809.4ว2064_รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาค่
 [ 8/6/2553 10:38:11 ] เลื่อนข้าราชการ คำสั่งที่ 279-2553.
 
 
 
 
 [ 20/7/2552 9:25:31 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 20/7/2552 9:20:35 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 20/7/2552 9:15:33 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 20/7/2552 9:14:36 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 20/7/2552 9:13:49 ] สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 [ 20/7/2552 9:12:58 ] การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าสร้างมาตราฐานการปฎิบัติราชการขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 27/3/2552 12:31:05 ] ระบบจำแนกตำแหน่งและคำตอบแทนใหม่
 
 
 

 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 659 การค้นหางานด้วยคีย์วิร์ด 28-พย.-14 ตอบ 0/อ่าน 16
ห้ามเข้า 627 ขอเสนอโครงการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญสำหรับ SML หมู่บ้าน,ธุรกิจส่วนตัว 25-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 345
ห้ามเข้า 603 หน้าที่ของเทศบาล 24-สค.-11 ตอบ 0/อ่าน 374
ห้ามเข้า 549 “ปัญหา ความรับผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 24-สค.-11 ตอบ 0/อ่าน 183
 
 
 
 
 
 
 
 

โทร: 056-689076  แฟกซ์:  056-689076  Email : admin@pptc.go.th
Copyright 2011.pptc.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.